Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thực sự có tài năng để đảm đương công việc

    * Các từ tương tự:
    meritocratic