Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meritocracy /,meri'tɒkrəsi/  

  • Danh từ
    (chính)
    chế độ tài năng đắc dụng