Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mephistopheles /mefis'tɔfili:z/  

  • Danh từ
    Me-phít-tô-phê-lét (ác ma trong kịch Fao-xtơ của Gớt)
    (nghĩa bóng) kẻ ác tà