Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ sửa chữa
    a watch mender
    thợ sửa đồng hồ