Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mendelism /'mendilizm/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) học thuyết Man-dden (về di truyền)