Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể vá, có thể mạng, có thể sửa chữa được
    có thể chữa được (lỗi); có thể trở nên tốt được (tình thế)