Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dấu, vật để nhớ (một việc gì)
    vật kỷ niệm