Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

membership /'membə∫ip/  

 • Danh từ
  tư cách thành viên, tư cách hội viên
  apply for membership of the association
  xin làm hội viên của hội
  [số] hội viên
  the membership numbers 800
  số hội viên là 800
  the membership is (arevery annoyed at your suggestion
  hội viên rất bất bình về đề nghị của ông
  a club with a large membership
  một câu lạc bộ có đông hội viên