Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellowly /'meləʊli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngọt dịu
    [một cách] êm dịu
    [một cách] chín chắn già dặn