Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melange /mei'lɑ:nʒ/  /mei'lɑ:nʒ/

  • Danh từ
    (tiếng Pháp)
    sự pha trộn, sự hỗn hợp