Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melancholic /,melən'kɒlik/  

  • Tính từ
    u sầu

    * Các từ tương tự:
    melancholically