Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hiền lành, [một cách] nhu mì
    she nodded meekly
    cô ta cúi đầu một cách hiền lành