Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tầm cỡ trung bình
    a medium-sized enterprise
    doanh nghiệp hạng trung bình; doanh nghiệp hạng vừa