Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medium wave /'mi:diəm weiv/  

  • Danh từ
    (viết tắt MW)
    làm sóng trung
    chương trình phát thanh (truyền hình) trên làn sóng trung