Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mediocrity /,mi:di'ɒkrəti/  /,me:diɒkrəti/

  • Danh từ
    tính chất xoàng
    người xoàng
    một chính phủ gồm những người xoàng