Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medicate /'medikeit/  

 • Ngoại động từ
  bốc thuốc, cho thuốc
  tẩm thuốc, ngâm thuốc
  gạc có tẩm thuốc

  * Các từ tương tự:
  medicated