Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medially /'mi:diəli/  

  • Phó từ
    ở giữa
    theo cỡ trung bình