Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mechanics /mi'kæniks/  

 • Danh từ
  (động từ số ít) cơ học
  the mechanics
  (số nhiều)
  máy móc, bộ máy
  the mechanics of the pump are very old
  máy móc của chiếc bơm đã rất cũ
  quy trình
  the mechanics of staging a play are very complicated
  quy trình đưa một vở kịch lên sân khấu là phức tạp