Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mechanician /mekə'niʃn/  

  • Danh từ
    công nhân cơ khí
    nhà cơ học