Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

measurably /'meʒərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đo được, [một cách] đáng kể