Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mealiness /'mi:linis/  

  • Danh từ
    tính chất giống bột; tính chất có bột, tính chất nhiều bột, tình trạng phủ đầy bột