Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Nam Phi)
    mealies (số nhiều) ngô, bắp
    bắp ngô