Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như luncheon voucher
    (bóng) nguồn nuôi ăn
    bà vợ giàu của anh ta là nguồn nuôi ăn anh ta