Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) đồng cỏ
    có nhiều cỏ