Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meadow lark /'medəʊllɑ:k/  

  • Danh từ
    (động vật)
    chim sẻ đồng (Bắc Mỹ)