Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) bát gỗ (để uống)