Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng Mayday)
    tín hiệu cấp cứu (máy bay, tàu thuỷ)