Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

may-beettle /'meibi:tl/  

  • danh từ
    (động vật học) con bọ da