Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maximus /'mæksiməs/  

  • Tính từ
    lớn (tuổi) nhất (trong ít nhất ba học sinh trùng tên)
    Jones maximus
    Giôn lớn nhất