Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mawkishly /'mɔ:ki∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] uỷ mị