Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hay thương cảm; tính ủy mị