Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maudlinism /'mɔ:dlinzm/  

  • Danh từ
    tính uỷ mị, tính hay khóc lóc sướt mướt