Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matter of course /'mætərəv'kɔ:s/  

  • Danh từ
    việc tất nhiên
    Tính từ
    tất nhiên, đương nhiên