Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    matey with somebody
    (khẩu ngữ) thân mật, thân thiết
    don't get too matey with him – he's a rogue
    đừng có thân mật quá với hắn, hắn là một thằng xỏ lá đấy