Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maternity leave /mə'tə:niti'li:v/  

  • Danh từ
    phép nghỉ đẻ, thời gian nghỉ đẻ