Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maternity hospital /mə'tə:niti'hɔspitl/  

  • Danh từ
    nhà hộ sinh