Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải), (từ lóng) thuỷ thủ

    * Các từ tương tự:
    matelote, matelotte