Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matchlock /'mætʃlɔk/  

  • Danh từ
    (sử học) súng hoả mai