Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dao rựa (để chặt mía)
    dao (dùng làm vũ khí)