Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matchbox /'mæt∫bɒks/  

  • Danh từ
    bao diêm