Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

match-book /'mætʃbuk/  

  • Danh từ
    túi diêm giấy