Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

match point /'mæt∫'pɔint/  

  • Danh từ
    điểm quyết định (sự thắng trong cuộc đấu)