Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masterfully /'mɑ:stəfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hách, [một cách] đầy quyền uy