Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

massiveness /'mæsivnis/  

  • Danh từ
    sự đồ sộ, sự khổng lồ; sự rất lớn