Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

massively /'mæsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] đồ sộ, [một cách] khổng lồ;[một cách] rất lớn