Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mass of manoeuvre /'mæsəvmə'nu:və/  

  • Danh từ
    (quân sự) đội quân chiến lược dự trữ