Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mass movement /'mæs'mu:vmənt/  

  • Danh từ
    phong trào quần chúng