Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mass meeting /'mæs'mi:tiɳ/  

  • Danh từ
    cuộc họp bàn của quần chúng
    cuộc biểu tình lớn