Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mass hysteria /,mæshi'stiəriə/  

  • sự cuồng loạn của quần chúng