Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tấm chắn, tấm che
  sự đeo mặt nạ
  sự che mặt
  sự hoá trang
  che giấu
  adjustable m. vật che được điều chỉnh

  * Các từ tương tự:
  masking tape